๑๓ ตุลาคม วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จ

 

๑๓ ตุลาคม วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จ

พระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดช

มหาราช บรมนาถบพิตร

 

ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหารและพนักงาน บริษัท

เวลเนส เอเซีย จำกัด