บาลานส์ ดีเคซี เคอร์คูมิน พลัส ได้รับรางวัลผลิตภัณฑ์สมุนไพรคุณภาพ