อาหารคือยาที่ดีที่สุดของคุณ เบญจ ออยล์ (ผลิตภัณฑ์ เสริมอาหาร) (Dietary Supplement)

ความเป็นมาของบริษัท

ความเป็นมาของบริษัท

เวลเนสเอเซีย เรามุ่งมั่นสร้างสรรค์ สุขภาพดี อย่างยั่งยืนด้วยการพัฒนาสินค้าอาหารด้านโภชนบำบัดมาเป็นเวลานานกว่า 20 ปี บริษัท เวลเนส เอเซีย จำกัด เริ่มก่อตั้งขึ้นตั้งแต่ปี 2538 ด้วยการเป็นผู้คิดค้นนวัตกรรมทางการเกษตร ผลิตไข่เสริมโอเมก้า 3 (Designer Egg) รายแรกของเมืองไทย และพัฒนาการเสริมอาหารจำเป็นในไข่ด้วยวิธีธรรมชาติ ในอาหารเลี้ยงไก่ และสร้างการรับรู้ด้วยตรา ดอกเตอร์เฮ็นน์ จนเป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวางจนถึงปัจจุบัน

ปี 2549 ร่วมกับ รศ.ดร.เยาวมาลย์ ค้าเจริญ ปลูกพืชอาหาร เยรูซาเล็ม อาร์ติโชค (Jerusalem artichoke) หรือที่รู้จักกันในชื่อ “แก่นตะวัน” เป็นพืชที่มี อินนูลิน คือใยอาหารธรรมชาติที่ละลายน้ำได้ หรือพรีไบโอติก โดยร่วมกับนักวิจัยและมหาวิทยาลัยขอนแก่นในการพัฒนาสายพันธุ์ เพื่อให้สามารถเจริญเติบโตได้ดีในประเทศไทย นับเป็นการเผยแพร่พืชอาหารที่เป็นสุดยอดโภชนบำบัด อีกชนิดหนึ่ง

ปี 2554 เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน และขยายการเติบโตในธุรกิจ จึงก่อตั้งบริษัท เอฟ แอน บี เฮ้าส์ จำกัด เพื่อเป็นบริษัท ค้นคว้า วิจัย พัฒนา และผลิตอาหารเสริมเพื่อสุขภาพ (Functional Food)

ปี 2557 เข้าสู่ธุรกิจผลิตภัณฑ์ เสริมอาหาร โดยแนวคิด อาหารไม่ใช่ยา แต่ดีกว่ายา โดยมี พอ.ดร.นพ.ดำรง เชี่ยวศิลป์ ร่วมคิดค้นพัฒนาผลิตภัณฑ์ ภายใต้ตรา เบญจออยล์

ปี 2559 ได้รับการส่งเสริมการลงทุนจาก คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI)

บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจด้วยนโยบาย คุณภาพเพื่อสุขภาพที่ดีของผู้บริโภคโดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้

  • วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ดีต่อสุขภาพของผู้บริโภค อย่างต่อเนื่อง
  • ผลิตและจำหน่ายสินค้าคุณภาพ เป็นทางเลือกใหม่ของผู้บริโภค
  • ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้ยึดมั่นในคุณภาพ และซื่อสัตย์ต่อผู้บริโภค จนเป็นที่ยอมรับว่าเป็นผู้นำในการผลิตไข่ไก่เพื่อสุขภาพ ซึ่งเป็นสินค้าหลักของบริษัทฯ บริษัท ควอลิตี้มีท จำกัด นับว่าเป็นรายแรกของประเทศที่เริ่มผลิตและจำหน่ายไข่ไก่เพื่อสุขภาพ ทางเลือก ใหม่ของผู้บริโภค