อาหารคือยาที่ดีที่สุดของคุณ เบญจ ออยล์ (ผลิตภัณฑ์ เสริมอาหาร) (Dietary Supplement)

ข้อมูลผู้บริหาร

ข้อมูลผู้บริหาร :

คุณอรุณพร อนุกูลไพบูลย์
MR.ARUNPORN ANUGOOLPRIBOON
ตำแหน่ง : MANAGING DIRECTOR

ประวัติผู้บริหาร :

การศึกษาตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน (โดยสังเขป) :

 • ปริญญาตรีวิศวกรรมเครื่องกล สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
 • ปริญญาโท M.B.A. สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ประสบการณ์โดยละเอียด :

 • Cashew nut factory (ธุรกิจครอบครัว)
  Duties-Managed factory, marketing, entire business, 1987-1988
 • Mittraphap Group
 • Project feasibility study
  Duties-As project manager, 1989-1990
 • Eggs and Pig Marketing
  Duties–As marketing manager
  (Volume of Sales 500 million Baht a year), 1990-1992
 • Eggs and Pig Marketing
  Duties-As marketing director
  (Volume of Sales 700 million Baht a year), 1993-1995
 • Pork and Processing Product
  Duties-As general manager, 1995-1997
 • General management of Feed Business
  Duties-As senior assistance managing director, 1999 – 2004
 • Finance and General Management
  Duties-As assistance managing director, 1998
 • Quality Meat Co,Ltd.
 • Dustier – As Managing Director 1997

Social Activity: Director of Swine raiser association of Thailand,

 • First time 1993-1995
 • Second time 1995-1997
 • Third time 1997-1999
 • Fourth time 1999-2001